top of page

סיפור בארבעה בתים

זהו קודם כל סיפור על בית. הוא מכיל סיפור גדול ממנו, על קהילה שצמחה בו ועל רעיונות שפרחו בו, אבל הוא מתחיל בבית ובבית גם טמון המשכו. זהו סיפור על בית שנמשך כבר כמעט 25 שנה. מדי זמן הוא מתרומם על רגליו ומעתיק עצמו לכתובת חדשה, אך הוא נותר אותו בית (כולל פיסות נבחרות מהחצר) ובין קירותיו ממשיכים ילדים, הורים ומחנכים לשאוב יחדיו מאגמי הידע שנקוו בו. זהו סיפור על הבית של גן השלום. על הבית שהוא גן השלום. על הבית שהוא עתיד להיות. "היה היה פעם בעיר לא רחוקה" צריכה להיות שורת הפתיחה שלו. אגדה שהיתה באמת.

bottom of page